Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné informácie
Spoločnosť Storck Slovensko (ďalej len „Storck“) pristupuje k ochrane vašich obchodných údajov s maximálnou vážnosťou a vaše údaje zhromažďuje, spracúva a používa výhradne v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ak sa na týchto webových stránkach vyskytujú odkazy na iné webové stránky, netýkajú sa tieto informácie zberu ani použitia údajov na odkazovaných stránkach, lebo spoločnosť Storck nemôže ich nastavenie ani obsah nijako ovplyvniť.
2. Typ, rozsah a účel zberu, spracovanie a použitie údajov
2.1 ÚDAJE
Spoločnosť Storck zhromažďuje, spracúva a používa tieto osobné údaje, a to na základe vašich aktivít na našich webových stránkach: vašu adresu (titul, meno a priezvisko, adresu), vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo, vašu IP adresu, ako aj typ a rozsah vami využitých prvkov vrátane dátumu a času prístupu.
2.2 POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK
Pri vašej návšteve našich webových stránok sa zaznamenávajú dočasné údaje o pripojení (IP adresa, súbory cookie, naposledy navštívená adresa URL, čas a dátum, využité súbory). Bez vášho výslovného súhlasu ukladáme, spracúvame a používame vaše osobné údaje iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre vašu návštevu webových stránok alebo na zmluvné účely, napríklad pri realizácii súťaží. Vaše osobné údaje sa môžu spracovávať a používať v pseudonymizovanej podobe na účely uvedené v bode 2.3.
2.3 POUŽITIE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY A OPTIMALIZÁCIU WEBOVÝCH STRÁNOK
Na webových stránkach spoločnosti Storck sa údaje zhromažďujú, spracúvajú a používajú na marketingové a optimalizačné účely, a to prostredníctvom technológií poskytovateľa, tzn. spoločnosti webtrends. Na rozpoznanie vášho internetového prehliadača sa tak môžu používať súbory cookie (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači). Z týchto súborov sa pod pseudonymom vytvárajú užívateľské profily. Ak ste na použitie súborov cookie nedali osobitný súhlas, nepoužívajú sa tieto súbory na vašu osobnú identifikáciu a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. IP adresy sa v tomto prípade spracúvajú a používajú len v anonymizovanej podobe. So zhromažďovaním údajov a ich ukladaním môžete kedykoľvek a s okamžitou platnosťou vyjadriť nesúhlas, a to nastavením tzv. opt-out režimu súborov cookie (pozri bod 3.).

Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu môže spoločnosť Storck využívať aj údaje o vašom vybavení a použití, a to iba na účel reklamy, poskytovania poradenských služieb a prieskumu trhu, ako aj na účel usporiadania týchto webových stránok na základe potrieb. Ak spoločnosť Storck požaduje súhlas, budete na to upozornení prostredníctvom samostatného poľa s príslušným textom, pri ktorom sa bude požadovať potvrdenie kliknutím a/lebo prostredníctvom hviezdičky. Súhlas, ktorý v tejto veci udelíte spoločnosti Storck, môžete kedykoľvek písomne alebo elektronicky zrušiť. V prípade neudelenia alebo zrušenia súhlasu sa použitie údajov na účely uvedené v tomto odstavci nezrealizuje. Služby spoločnosti Storck sa samozrejme realizujú nezávisle od toho, či ste súhlas udelili alebo zrušili.
2.4 ĎALŠIE POUŽITIE ÚDAJOV
Vaše údaje sa nebudú ukladať, spracovávať ani používať na žiadne iné účely. Nebudú sa najmä vytvárať žiadne osobné profily s využitím vášho mena ani iných identifikačných znakov.
3. Právo na informácie, právo na vznášanie námietok a právo na odstúpenie od zmluvy
Na základe žiadosti vás budeme informovať aj o tom, aké údaje sa o vašej osobe ukladajú, a to písomne, prípadne na vašu žiadosť aj elektronicky.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte:
STORCK SLOVENSKO, s.r.o
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: info@sk.storck.com

To isté platí aj v prípade, že chcete ukladanie svojich údajov zrušiť. Upozorňujeme, že môžete s okamžitou platnosťou zrušiť najmä akýkoľvek súhlas, a to e-mailom alebo písomne v liste. Ak chcete vzniesť námietku proti vytvoreniu pseudonymizovaného užívateľského profilu (pozri bod 2.3) prostredníctvom nastavenia opt-out režimu súborov cookie, kliknite sem.
Späť na začiatok

...there's so much fun in Toffifee!